เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมหลักสูตร การจัดการองค์ความรู้ :ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ รุ่นที่ 4

 เอกสารประกอบการบรรยาย

การอบรมหลักสูตร การจัดการองค์ความรู้ :ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561

 

Download เอกสารประกอบการบรรยาย

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561

1.การบรรยายเรื่อง "ห้องสมุดและประวัติสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ" โดยศาสตรเมธีสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ อุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

2.การบรรยาย เรื่อง "งานจัดตั้งและดำเนินงานห้องสมุด" โดยศาสตรเมธีสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ อุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

3.การบรรยายเรื่อง "งานเทคนิคห้องสมุด" โดย รศ.ดร.ทัศนา หาญพล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

- การจัดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

- การอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

- ตัวอย่าง

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561

1.การบรรยายเรื่อง "งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด" โดย อาจารย์พูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ

- 1) การบริการพื้นฐานของห้องสมุด

- 2) การจัดบริการเสริมของห้องสมุด

- 3) การจัดกิจกรรมห้องสมุด

- 4) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

2.การบรรยายเรื่อง "การเทคโนโลยีห้องสมุด" โดย ดร.นฤมล รื่นไวย์

3.การบรรยายเรื่อง "การเทคโนโลยีห้องสมุด" โดยอาจารย์ประดิษฐา ศิริพันธ์

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<