ชมรมห้องสมุดประชาชน (ชปช.)

ประวัติ

 ประวัติการจัดตั้งชมรมห้องสมุดประชาชน (ชปช)

ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเป็นองค์กรหนึ่งของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2525 โดยข้อบังคับของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย พ.ศ.2524 หมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่อง "ชมรม" ให้จัดตั้งชมรมแยกตามประเภทของห้องสมุด

ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน มีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่หน่วยศึกษานิเทศก์กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประชุมครั้งแรกที่โรงพยาบาลสงฆ์และได้มีการร่างข้อบังคับชมรมขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อสนองต่อสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ พิจารณาในการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2526 ของสมาคมห้องสมุดฯ ที่สถานสอนภาษา เอ ยู เอ ได้กำหนดให้ชมรมมีการประชุม สำหรับชมรมห้องสมุดประชาชนก็ได้มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม

ในปี พ.ศ.2527 กรรมการบริหารชมรมห้องสมุดประชาชนก็เริ่มประชุมแต่เนื่องจากกรรมการของชมรมส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด แต่กระนั้นก็ยินดีที่จะออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวเองเพื่อเดินทางมาร่วมประชุมที่กรุงเทพฯ ทำให้กิจกรรมของชมรมดำเนินไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์

 

กิจกรรมที่ดำเนินการให้เป็นตามวัตถุประสงค์

1.     การออกข่าวสาร จากข่าวสารทำให้สมาชิกทราบกิจกรรมของชมรมและพากันมาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมห้องสมุดเพิ่มขึ้น

2.     ดำเนินการคัดเลือกบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนดีเด่นประจำปีในเขตการศึกษา 11 ซึ่งได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ และคัดเลือกบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด 1 รางวัล บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนระดับอำเภอ 1 รางวัล ห้องสมุดประชาชนในกรุงเทพมหานครอีก 1 รางวัล

3.    ชมรมมีโครงการปรับปรุงคุณภาพห้องสมุดประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีละ 6 แห่ง

4.   ปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้สามารถเป็นแหล่งบริการข้อมูลข่าวสาร ให้ถึงมือประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ และเปลี่ยนทัศนคติของผู้มองและเข้าใจห้องสมุดประชาชนผิดผิด รวมทั้งพัฒนาส่งเสริมความรู้แก่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ของตนยิ่งขึ้น

5.    โครงการบริการการอ่าน โดยเชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน และออกบริการการอ่านแก่ประชาชนในแหล่งที่ขาดแคลนหนังสืออ่าน เช่น แหล่งชุมชนแออัดทั้งในกรุงเทพมหานคร และชนบท

6.     การขยายสาชาชมรมในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง เพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัวขึ้น และมีการประกวดผลงานของชมรมแต่ละภาค ต่อมาในปี พ.ศ.2531 ได้เกิดชมรมห้องสมุดเพิ่มขึ้นอีก 2 ชมรม รวมเป็น 7 ชมรม
 

**อ้างอิงจาก หนังสือ 40 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 11 ตุลาคม 2537 

  

คณะกรรมการ

ประธานชมรม

นายยุทธนา  ไอยรพารต บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์

รองประธานชมรม

นางสาวอารีรักษ์  พ่วงพานทอง  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี

นายทะเบียน

นายธนารักษ์  ม่วงเกษฒ  บรรณารักษ์ชำนาญการ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เหรัญญิก

นางรัชดา  ศรีปาน  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นางหนูเก๋  ถาโคตรจันทร์  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายวิชาการ คนที่ 1

นางวันเพ็ญ  ปาณะจำนงค์  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด

ฝ่ายวิชาการ คนที่ 2

นางสาวศิรประภา  แผ่นคำ  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายจัดหาทุน

นางสาวพรรณี  ตรงประสิทธิ์  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายวารสาร

นางสาวอามรรัตน์  ศรีสร้อย บรรณารักษ์ชำนาญการ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายปฏิคม

นางวันวิสาข์  แสงมณี  บรรณารักษ์ชำนาญการ  ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวสายสมร  ปันสุยะ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน

ฝ่ายเลขานุการ

นางกิติยา  สายน้ำเขียว  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์

 

มาตรฐาน

 

-

 

 

 

ข้อบังคับ

 

-

 

 

 

ติดต่อชมรม

ชมรมห้องสมุดประชาชน 2558-2559 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต 10300

Facebook ชมรม :  <<< คลิกที่นี่ >>>

 

ข่าวชมรม

05 พ.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการชมรม ฃปช 3/2558

ประชุมคณะกรรมการชมรม ชปช ครั้งที่ 3/2558 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ณ  สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต 10300

เพื่อดำเนินการเรื่องสำคัญดังนี้

1. การประกวดห้องสมุด และ บรรณารักษ์ดีเด่น ปีพ.ศ.2558

2. โครงการประชุมวิชาการ

3. โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<