ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน (ชบร.)

 

ประวัติชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

สังกัดสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ประวัติ

                ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน  ใช้อักษรย่อ  “ ชบร. ”  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2529  มีนางชูศรี  กาลวันตวานิช  ครูบรรณารักษ์โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพฯ  เป็นประธานชมรมฯ คนแรก   วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง คือ  เพื่อพัฒนาครูบรรณารักษ์โรงเรียนทั่วประเทศ  ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพและเป็นสื่อกลางกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

                ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน  ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนทั่วประเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกสังกัดและสมาคมห้องสมุดฯ  ให้ความช่วยเหลือร่วมมือ  ประสานงานในการพัฒนาครูบรรณารักษ์และห้องสมุดอย่างจริงจังต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  ทำให้ครูบรรณารักษ์สามารถเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  มีทักษะในการบริหารจัดการห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  จนทำให้ห้องสมุดมีประสิทธิภาพ ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นเพิ่มมากขึ้น

                ปัจจุบันชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน  มีคณะกรรมการดำเนินงานจำนวน  27  คน  ดำรงตำแหน่งคราวละ 2  ปี  มีการประชุมเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และจัดทำโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์              

             ห้องสมุดได้มาตรฐาน  ส่งเสริมการอ่าน  บริการความรู้  มุ่งสู่บรรณารักษ์มืออาชีพ

พันธกิจ

                1. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

                2. พัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

                3. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย  ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

                4. พัฒนาบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

                5. พัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

                1. เพื่อให้ห้องสมุดมีวัสดุ / ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ได้มาตรฐานไว้ให้บริการ

                2. เพื่อให้มีบุคลากรมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการห้องสมุด

                3. เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษา  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

                4. เพื่อให้มีบริการต่างๆ ไว้ให้บริการอย่างครบครันเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

                 5. เพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย  สำหรับพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

ยุทธศาสตร์

                1. จัดกิจกรรม บริการและส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของต้นสังกัด

                 2. พัฒนาห้องสมุดตามมาตรฐานสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

                 3. พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของบุคลากรห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง

                 4. พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

                 5. จัดให้มีการประกันคุณภาพห้องสมุด

                 6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของห้องสมุดและ ชบร. ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

โครงการและกิจกรรม

                 1. โครงการพัฒนาครูบรรณารักษ์เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ

                     1.1 กิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การวิจัยการทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้น

                     1.2 กิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

                     1.3 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานห้องสมุดดีเด่น

                     1.4 กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

                  2. โครงการคัดเลือกห้องสมุดดีเด่นประเภทต่างๆ

                  3. โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ชบร.

                  4.  โครงการความร่วมมือในการพัฒนาห้องสมุดขนาดเล็ก

                  5.  โครงการบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด

                  6.  กิจกรรมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด

                  กล่าวโดยสรุปตลอดระยะเวลา  28  ปีที่ผ่านมา ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน  ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา  เสริมสร้างเยาวชนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  พัฒนาบุคลากรให้เป็นบรรณารักษ์มืออาชีพ  และมีห้องสมุดดีเด่นไว้ให้บริการทั่วทุกภูมิภาค

 

คณะกรรมการ

มาตรฐาน

-

 

 

ข้อบังคับ

ข้อบังคับชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

463.ในสังกัดสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฉบับแก้ไข พ.ศ.2557

*********

              ด้วยเห็นเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน  พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2533 เพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารงานของชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน คณะกรรมการบริหารชมรมจึงมีมติให้มีการแก้ไขบังคับของชมรมให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ดังต่อไปนี้

 

หมวดที่ 1

ข้อบังคับทั่วไป

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน พ. ศ. 2557”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับชมรม ฉบับแก้ไข พ. ศ. 2533 และให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้คณะกรรมการชมรมรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับ รวมทั้งออกระเบียบ คำสั่ง ประกาศตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้ และไม่ขัดต่อข้อบังคับของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ “บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน” หมายความว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนสังกัดต่างๆ ดังนี้ โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต ในสังกัดสำนักการศึกษาอุดมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

ข้อ 5 ชมรมนี้ชื่อว่า “ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน” ใช้อักย่อว่า “ชบร.” และเป็นภาษาอังกฤษว่า “The School Librarian’s Group” ใช้อักษรย่อว่า “SLG.”

ข้อ 6 เครื่องหมายของชมรม ใช้เครื่องหมายของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ข้อ 7 สำนักงานชมรมตั้งอยู่ที่

          สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          เลขที่ 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10140

          http://www.tla.org.th        

ข้อ 8 วัตถุประสงค์ของชมรม

         8.1 เพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างสมาชิก

         8.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก และจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของชมรมและความรู้ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก

         8.3 เพื่อสนับสนุนนโยบายและกิจกรรมของสมาคมห้องสมุดฯ  ในส่วนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชมรม

         8.4 เพื่อเป็นศูนย์รวมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ จัดสวัสดิการ และกระทำการต่าง ๆ อันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่างสมาชิก

         8.5 ชมรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

รายละเอียดคลิกที่นี่ https://drive.google.com/file/d/0B7kP1_rVMR7qNUNyT0R3QTdPVWc/view?usp=sharing

 

ติดต่อชมรม

-

 

 

ข่าวชมรม

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<