ขอเชิญชวนเข้าร่วม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

       

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญชวนเข้าร่วม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Strong Library in Innovative Society for Sustainable Development Goals)และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ของบรรณารักษ์ นักวิชาชีพสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนแนวคิด และการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. เพื่อให้สมาชิกของสมาคมห้องสมุดฯ ได้พบปะ แลกเปลี่ยน และติดตามผลการด าเนินงานของสมาคมฯ ตลอดจนสร้างเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<