IFLA ร่วมมือกับสมาคมห้องสมุดฯ ดำเนินการแปลคู่มือการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนอิฟลา ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 2 (IFLA School Library Guidelines, 2nd revised edition)

IFLA ร่วมมือกับสมาคมห้องสมุดฯ ดำเนินการแปลคู่มือการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนอิฟลา ฉบับปรับปรุง
พิมพ์ครั้งที่ 2 (IFLA School Library Guidelines, 2nd revised edition)

       สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ โดยความร่วมมือกับสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมห้องสมุดและสถาบันหรืออิฟลา (IFLA) โดย  Prof. Dr. Diljit Singh  จะดำเนินการแปล คู่มือการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนอิฟลา (ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 2)” (IFLA School Library Guidelines, 2nd revised edition) เป็นภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางสากลในการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบรรณารักษ์ บรรณารักษ์โรงเรียน ฯลฯ ทั้งนี้คู่มือดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ และนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนทั่วโลก โดยได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศจำนวน 12 ภาษา ได้แก่ ภาษาดัตช์ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษามลายู ภาษาลัตเวีย ภาษาฮังการี ภาษานอร์เวย์ ภาษาโปรตุเกส ภาษาโรมาเนีย ภาษาสวีดิช ภาษาเตอร์กิช และ ภาษาเตลูกู

       สมาคมห้องสมุดฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์จากการแปลเอกสารดังกล่าว  จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดแปลเอกสารดังกล่าว  โดย ศ. ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ นายกสมาคม   และ ดร. ประจักษ์ วัฒนานุสิทธ์ ประธานวิเทศสัมพันธ์ 1  เป็นที่ปรึกษา และมีคณะทำงาน ประกอบด้วยอาจารย์รุ่นใหม่ในวงการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและอาจารย์ภาษาอังกฤษ รับผิดชอบเป็นผู้แปลเอกสารดังกล่าว ดังรายนามต่อไปนี้ 

1.       ผศ.ดร.นิโลบล วิมลสิทธิชัย   ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประธานและบรรณาธิการ)

2.       ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3.       ผศ.สลิลา ศรีรัตนบัลล์ ภาควิชาภาษาตะวันตก เอกการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4.       ผศ.ชมนาด บุญอารีย์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.       อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ  ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6.       อาจารย์  ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       ทั้งนี้การแปลเอกสารดังกล่าวมีกำหนดแล้วเสร็จช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 โดย ศ. ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ นายกสมาคม ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “เอกสารดังกล่าวจักเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการปรับปรุง และพัฒนาแนวทางการบรหารจัดการและการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน และมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนในประเทศไทยให้ก้าวสู่สากล”

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<