โครงการประชุมเรื่อง บทบาทของห้องสมุดอุดมศึกษาในการจัดการข้อมูลวิจัย เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

 

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา

เรื่อง บทบาทของห้องสมุดอุดมศึกษาในการจัดการข้อมูลวิจัย เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

The academic library’s role in research data management to support university strategies

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น.

จัดโดย ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

การวิจัยเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้แต่ละขั้นตอนของการดำเนินการวิจัย นับตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นโครงการ จนกระทั่งได้ผลงานวิจัย มีข้อมูลและเอกสารจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเกิดขึ้น หากมีการจัดการข้อมูลวิจัย (Research Data management – RDM) ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูล ช่วยอำนวยความสะดวกในแบ่งปันข้อมูลและการใช้ข้อมูลซ้ำในอนาคต ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลชุดเดิม ช่วยเพิ่มเรื่องความโปร่งใสเกี่ยวกับกระบวนการและผลงานวิจัยฯ ทำให้การจัดการข้อมูลวิจัยที่มีประสิทธิภาพเป็นข้อกำหนดหนึ่งของหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานที่ให้ทุนการวิจัยหลายแห่ง ทั้งนี้การจัดการข้อมูลวิจัยที่มีประสิทธิภาพมีประเด็นที่ควรคำนึงถึงหลากหลายประเด็นตลอดเส้นทางของการวิจัย

บทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของห้องสมุดมหาวิทยาลัย คือการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ประกอบกับห้องสมุดเป็นหน่วยงานที่มีทักษะด้านมาตรฐานการลงรายการ การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล ซึ่งเป็นทักษะที่ใช้กับการจัดการข้อมูลวิจัยได้เป็นอย่างดี การจัดการประชุมในด้านการจัดการข้อมูลวิจัย จึงจะเป็นแนวทางให้ห้องสมุดได้เตรียมบทบาทในสนับสนุนการจัดการข้อมูลวิจัย

ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ และสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการเพื่อให้บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด ได้รับความรู้เรื่องข้อมูลวิจัย การจัดการข้อมูลวิจัย และแนวทางการให้ความช่วยเหลือและให้บริการเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลวิจัย ต่อไป

วัตถุประสงค์ และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการข้อมูลวิจัย และตระหนักถึงการพัฒนาตน ให้เท่าทันกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดการข้อมูลวิจัยต่อไป

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวปฏิบัติที่ดีจากห้องสมุดที่มีบริการการจัดการข้อมูลวิจัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จัก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ลงทะเบียน คลิก

 

Attachments:
Download this file (TLA_Conference 2562_CHULA.pdf)โครงการประชุมเรื่อง บทบาทของห้องสมุดอุดมศึกษาในการจัดการข้อมูลวิจัย[โครงการประชุมเรื่อง บทบาทของห้องสมุดอุดมศึกษาในการจัดการข้อมูลวิจัย]145 kB

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<