จรรยาบรรณบรรณารักษ์

จรรยาบรรณบรรณารักษ์ พุทธศักราช 2552

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ห้องสมุดเป็นสถาบันที่มีเกียรติ เป็นบริการความรู้ที่เป็นคุณแก่สังคม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาห้องสมุด เพื่อสร้างความมั่งคงแก่สถาบันห้องสมุด และเพื่อให้สถาบันห้องสมุดเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของประชาชน สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เห็นสมควรกำหนดจรรยาบรรณสำหรับบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกตำแหน่งไว้ดังต่อไปนี้

 

หมวดที่ 1 - จรรยาบรรณต่อผู้ใช้

ต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้ก่อนอื่น

ต้องใช้วิชาชีพให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างเต็มความสามารถ

ต้องใช้ความเสมอภาคแก่ผู้ใช้โดยไม่คำนึงถึงฐานะ เชื่อชาติ ศาสนา สังคม

 

หมวดที่ 2 - จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ต้องประพฤติตนอันเป็นการเชิดชูเกียรติศักดิ์ในวิชาชีพ

ต้องศึกษา แสวงหาความรู้ตามมาตรฐาน และพัฒนาตามนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในวิชาชีพ

ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อวิชาชีพ

ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

 

หมวดที่ 3 - จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน

ต้องมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ

ต้องเคารพและยอมรับมติของที่ประชุม

ต้องรักษา แสวงหามิตรภาพและเครือข่ายระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ

ต้องยึดมั่นในคุณธรรมและพรหมวิหารในการปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ร่วมวิชาชีพ

 

หมวดที่ 4 - จรรยาบรรณต่อสถาบัน

ต้องรักษาประโยชน์และชื่อเสียงของสถาบันที่สังกัด

ต้องร่วมมือและปฏิบัติงานตามนโยบายที่สังกัด เพื่อธำรงชื่อเสียงและเกียรติภูมิ

ต้องรักษาชื่อและทรัพยากรของสถาบัน ไม่พึงแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิชอบ

 

หมวดที่ 5 - จรรยาบรรณต่อสังคม

ต้องเป็นผู้นำสังคมอย่างเข้มแข็ง

ต้องอุทิศตนให้ประโยชน์ต่อสังคมด้วยการใช้วิชาชีพโดยสุจริต

ต้องผดุงรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพและความมั่งคงต่อสังคม

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

(ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต)

นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

 

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<