เอกสารประกอบการบรรยาย

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ

เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้ (Together we create Learning Society)

และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2560

 

Download เอกสารประกอบการบรรยาย

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561

1.การบรรยาย เรื่อง “ดิจิทัล ไทยแลนด์ กับการส่งเสริมห้องสมุดและสังคมแห่งการเรียนรู้” โดย ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการ สายงานยุทธศาสตร์และบริหาร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2.การบรรยาย เรื่อง “นโยบายของรัฐในการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านและห้องสมุดเพื่อขับเคลื่อน สู่สังคมการเรียนรู้” โดย ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

3.การบรรยาย เรื่อง “บทบาทสมาคมและองค์การทางวิชาชีพ ในการร่วมสร้างสรรค์สังคม แห่งการเรียนรู้” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

4.การเสวนา เรื่อง “เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้”

- เครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดย ดร.ยุวดี อยู่สบาย รองผู้อำนวยการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

- ความร่วมมือห้องสมุดประชาชนและเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน โดย ว่าที่ ร.อ.ดร.อาศิส เชยกลิ่น ผอ.สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

- โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thai Library Integrated System ThaiLIS) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สกอ.

- ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network : PULINET) โดย นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

1.ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สร้างวัฒนธรรมการอ่าน สร้างเยาวชน สร้างสังคมยุคประเทศไทย 4.0” โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

2.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 โดย นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และคณะ

3.Library Pitching : นานาสาระ อยากได้ อยากเห็น อยากเป็น อยากทำ อยากฝัน...ในห้องสมุด โดย

- ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้อานวยการศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ผู้เขียนหนังสือ ปูทางให้ลูกไปสู่เส้นชัยที่ลูกหวัง

- นางสาว นัยน์ปพร พญาชน ครูชำนาญการ วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<