ขอเชิญประชุมเรื่อง ความเป็นไปได้ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ์ไทย

ขอเชิญร่วมประชุม Pre-conference และประชุมสามัญประจำปี 2562

ชมรมบรรณารักษ์ สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

 

 ด้วยชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาวิชาชีพและวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จึงเห็นความสำคัญที่ จะจัดการประชุม Pre-Conference เพื่อการพัฒนาวิชาชีพห้องสมุด เรื่อง “ความเป็นไปได้ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ์ไทย” (ไม่มีค่าลงทะเบียน) ในพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร / บรรณารักษ์ / บุคลากรในวงการสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ผู้สนใจทั่วไป ฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารของโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมวิชาการดังกล่าว ชมรมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการ และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7 /ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

ทั้งนี้ จะปิดรับการแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมภายในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2652 หรือเมื่อมีผู้ร่วมประชุมครบตามจำนวน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Attachments:
Download this file (TLA-pre-conference_AnnualMeeting2562.pdf)Pre-conference และประชุมสามัญประจำปี 2562[Pre-conference และประชุมสามัญประจำปี 2562]100 kB

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<