รายงานการไปประชุมทางวิชาการนานาชาติ

รายงานการไปประชุมทางวิชาการนานาชาติ 

หัวข้อ    IFLA-WLIC 2017 : Libraries. Solidarity. Society (https://2017.ifla.org)

ณ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) ประเทศโปแลนด์    

ตั้งแต่ 16 – 27  สิงหาคม 2560

เอกสารงานประชุม

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<