ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง การสรรหาผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ ๑๔/๒๕๖๐
เรื่อง การสรรหาผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๐

 

แบบเสนอรายชื่อผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<