27 ก.ค. 60 การสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาจริยธรรมสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาและนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในยุคหลอมรวมสื่อ"

27 ก.ค. 60 การสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาจริยธรรมสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาและนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในยุคหลอมรวมสื่อ"

ประโยชน์ที่ผู้สัมมนาจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องจริยธรรมสารสนเทศ

2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แนวทาง เทคนิค และวิธีการการพัฒนาจริยธรรมสารสนเทศของ

นักศึกษาและนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์

หัวข้อการสัมมนา

1. ความสำคัญของจริยธรรมสารสนเทศในยุคหลอมรวมสื่อ

2. การพัฒนาจริยธรรมสารสนเทศและทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาวารสารศาสตร์: ข้อค้นพบจากการวิจัย

3. แนวทาง เทคนิค และวิธีการในการพัฒนาจริยธรรมสารสนเทศของนักศึกษาและนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์

วิทยากร

1. อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง

ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และอาจารย์พิเศษ

หลักสูตรวารสารศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก

รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้ช่ว ย

ศาสตราจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. อาจารย์ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์

อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4. คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล

นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ องค์การกระจาย

เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิชาชีพ ในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน บรรณารักษศาสตร์ และ

สารสนเทศศาสตร์ จำนวน 35 คน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยมีเอกสารประกอบการสัมมนา อาหารว่างและอาหารกลางวัน

 

สมัครได้โดยตรงตามรายละเอียดใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

(นางดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์) โทร. 081-5592812

ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

ส่งทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/vQTxTg

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<