รายชื่อหลักสูตรอบรมสำหรับครูบรรณารักษ์ และสำหรับอาจารย์ บรรณารักษ์ และบุคลากรห้องสมุด

รายชื่อหลักสูตรอบรมสำหรับครูบรรณารักษ์

และสำหรับอาจารย์ บรรณารักษ์ และบุคลากรห้องสมุด

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายชื่อหลักสูตรอบรมสำหรับครูบรรณารักษ์


รายชื่อหลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์ บรรณารักษ์ และบุคลากรห้องสมุด

ชื่อเอกสาร

รายชื่อหลักสูตรอบรมสำหรับครูบรรณารักษ์

รายชื่อหลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์ บรรณารักษ์ และบุคลากรห้องสมุด

หนังสือขออนุมัติข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

แบบลงทะเบียนหลักสูตรอบรม

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<