ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 731-732 of 732 results.
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถานที่ฟื้นฟู รัตนะ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดห้องสมุดเอกชน
เว็บไซต์Sanitarium.co.th
ประเภทห้องสมุดอื่นๆ
ที่อยู่39/5 ม. 7. ต. นาจักร อ. เมือง จ. แพร่ 54000
โทรศัพท์054069673
แฟกซ์054069506
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่LC
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุดห้องสมุดประชาชนทั่วไป เผื่อเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ ยา อาหาร ในแง่มุมต่างต่าง เพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อรักษา บำบัด บรรเทา ดูแลตัวท่านเอง ตามความเหมาะสม จำนวนหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์ ยา อาหาร ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของหนังสือทั้งหมดที่มีอยู่ นอกจากนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต และสื่อบันเทิงอื่นอื่น
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)College of Allied Health Sciences Library Suan Sunandha Rajabhat University
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.ahs.ssru.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่111/1-3 ม.7 ถนนพระราม2 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
โทรศัพท์034-773-905
แฟกซ์034-773-903
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM & LC
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุด