การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Together we create Learning Society) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2560
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
PJ60005 การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Together we create Learning Society) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 256026 มีนาคม 2561 ถึง 28 มีนาคม 256129 พฤศจิกายน 2560 ถึง 28 มีนาคม 2561

โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2560 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
PJ60006 โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2560 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ศักยภาพบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดและสังคม26 มกราคม 256103 มกราคม 2561 ถึง 26 มกราคม 2561