โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและวัฒนธรรมไต้หวัน
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
62-003 โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และการประชุมนานาชาติ08 มิถุนายน 2562 ถึง 11 มิถุนายน 256201 มิถุนายน 2562

ลงทะเบียน
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
PJ61006 โครงการ Library : Care the bear18 กุมภาพันธ์ 256209 พฤศจิกายน 2561 ถึง 28 มกราคม 2562
PJ62002 การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 256226 กรกฎาคม 256222 มิถุนายน 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

การประชุมทางวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
PJ61007 การประชุมทางวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New Library's roles in the open education era) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256120 มีนาคม 2562 ถึง 22 มีนาคม 256201 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562
PJ62001 International Pre-Conference Open Culture and Libraries20 มีนาคม 256201 มกราคม 2562 ถึง 20 มีนาคม 2562

การอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 5
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
PJ62003 การอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 508 สิงหาคม 2562 ถึง 09 สิงหาคม 256221 มิถุนายน 2562 ถึง 02 สิงหาคม 2562

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง การปรับเปลี่ยนนวัตกรรมห้องสมุด: ห้องสมุดดิจิทัล การจัดการข้อมูล และการเข้าเว็บท่า
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
PJ62004 สัมมนาทางวิชาการเรื่อง การปรับเปลี่ยนนวัตกรรมห้องสมุด: ห้องสมุดดิจิทัล การจัดการข้อมูล และการเข้าเว็บท่า21 ตุลาคม 256211 กันยายน 2562 ถึง 07 ตุลาคม 2562

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และการประชุมวิชาการ เรื่อง “ทักษะวิชาชีพบรรณารักษ์ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” (Professional Librarian Development in Disruptive Technologies)
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
PJ62005 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และการประชุมวิชาการ เรื่อง “ทักษะวิชาชีพบรรณารักษ์ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” (Professional Librarian Development in Disruptive Technologies)01 พฤศจิกายน 256212 กันยายน 2562 ถึง 28 ตุลาคม 2562