ลงทะเบียน
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
PJ61006 โครงการ Library : Care the bear18 กุมภาพันธ์ 256209 พฤศจิกายน 2561 ถึง 28 มกราคม 2562

การประชุมทางวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
PJ61007 การประชุมทางวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New Library's roles in the open education era) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256120 มีนาคม 2562 ถึง 22 มีนาคม 256201 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562
PJ62001 International Pre-Conference Open Culture and Libraries20 มีนาคม 256201 มกราคม 2562 ถึง 20 มีนาคม 2562