ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
PJ60001 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0"22 มีนาคม 2560 ถึง 24 มีนาคม 256007 มกราคม 2560 ถึง 16 มีนาคม 2560
PJ60003 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สร้างวัฒนธรรมการอ่าน และกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์แบบญี่ปุ่น"08 กันยายน 256007 สิงหาคม 2560 ถึง 15 กันยายน 2560

เตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๔๑ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
PJ60002 การสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๔๑ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช24 กรกฎาคม 256029 พฤษภาคม 2560 ถึง 26 กรกฎาคม 2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Together we create Learning Society) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2560
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
PJ60005 การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Together we create Learning Society) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 256026 มีนาคม 2561 ถึง 28 มีนาคม 256129 พฤศจิกายน 2560 ถึง 23 มีนาคม 2561

Thai Library in Digital Era of Thailand 4.0
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
tslg2017 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องห้องสมุดไทยจะก้าวไปกับไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร (Thai Library in Digital Era of Thailand 4.0)24 พฤศจิกายน 256001 ตุลาคม 2560 ถึง 21 พฤศจิกายน 2560