การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Together we create Learning Society) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2560
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
PJ60005 การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Together we create Learning Society) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 256026 มีนาคม 2561 ถึง 28 มีนาคม 256129 พฤศจิกายน 2560 ถึง 28 มีนาคม 2561

โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2560 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
PJ60006 โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2560 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ศักยภาพบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดและสังคม26 มกราคม 256103 มกราคม 2561 ถึง 26 มกราคม 2561

การอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 4
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
PJ61001 การอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 406 สิงหาคม 2561 ถึง 07 สิงหาคม 256110 พฤษภาคม 2561 ถึง 22 กรกฎาคม 2561

การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 42 พุทธศักราช 2561
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
PJ61002 การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔๒ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เรื่อง พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑06 กรกฎาคม 2561 ถึง 05 กรกฎาคม 256114 พฤษภาคม 2561 ถึง 07 กรกฎาคม 2561

โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2561 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
PJ61003 โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2561 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง เปลี่ยนมุมคิด พลิกโฉมใหม่ - บริบทจากผู้ใช้ห้องสมุด09 พฤศจิกายน 256118 กันยายน 2561 ถึง 09 พฤศจิกายน 2561