การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และการประชุมวิชาการ เรื่อง “ทักษะวิชาชีพบรรณารักษ์ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” (Professional Librarian Development in Disruptive Technologies)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technologies) ซึ่งเข้ามามีบทบาทกับบริบทของวิชาชีพบรรณารักษ์และสังคมไทยโดยรวม

2. เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอด แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของวิชาชีพบรรณารักษ์ เพื่อนำไปสู่การบริการห้องสมุดและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

Download โครงการ :


   


สัมมนาทางวิชาการเรื่อง การปรับเปลี่ยนนวัตกรรมห้องสมุด: ห้องสมุดดิจิทัล การจัดการข้อมูล และการเข้าเว็บท่า

วัตถุประสงค์

1. เพื่อมีความรู้และความเข้าใจระบบบูรณาการเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดของนวัตกรรมห้องสมุด

3. เพื่อติดตามแนวโน้มใหม่ ๆ และเทคโนโลยีนวัตกรรมห้องสมุดเพื่อการจัดการ

Download โครงการ :


   


การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562

การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

๒. เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางการจัดนิทรรศการของห้องสมุดทั่วประเทศเรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  เฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

Download โครงการ :


   


การอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 5

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ทั้งงานบริหาร งานเทคนิค งานบริการ งานกิจกรรม และคู่มือการดำเนินงานสำหรับบรรณารักษ์ให้ทันสมัย และมาตรฐานสากล

2.  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้ พัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริหาร บริการ งานห้องสมุดประเภทต่าง ๆ ในสังคมไทยให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

3.  เพื่อร่วมนำพาห้องสมุดสังคมไทยก้าวไปสู่ห้องสมุดสังคมประชาคมอาเซียน

Download โครงการ :


   


การประชุมทางวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New Library's roles in the open education era) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

หลักการและเหตุผล

      ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเทคโนโลยีดิจิทัลได้หลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิต การทำงาน การศึกษาและการเรียนรู้  และเป็นกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในทุกๆด้าน การปฏิรูประบบและกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต สินค้า การค้า และการบริการ  และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน  อันจะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

Download โครงการ :


   


International Pre-Conference Open Culture and Libraries

International Pre-Conference
Open Culture and Libraries

20 March 2019 at 9:00-15.30

The National Library of Thailand
Samsen Road, Bangkok 10300, Thailand.

 

 

Download โครงการ :
   


โครงการ Library : Care the bear

          ปัจจุบันภาคธุรกิจและภาคสังคมต่างเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลต่อการประก อบธุรกิจและการใช้ชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะสภาวะโลกร้อน ซึ่งประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 350 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี สูงเป็นอันดับ 21 ของโลก (ข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี 2556) โดยที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานโดยคานึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance หรือ ESG) จึงริเริ่มโครงการ "Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event" ร่วมกับ 22 องค์กรพันธมิตร เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนลดปัญหาโลกร้อนด้วยการจัด Eco Event เป็นการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในมิติของผู้บริโภคให้มีส่วนขับเคลื่อนการลดสภาวะโลกร้อน สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs) ข้อที่ 13 "Climate Action"

 

Download โครงการ :