การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สร้างวัฒนธรรมการอ่าน และกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์แบบญี่ปุ่น"

     เนื่องจากมูลนิธิเมล็ดฝัน ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ที่ห้องสมุดในจังหวัดซิกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องห้องสมุดอย่างมากระดับประเทศ โดยการผลักดันและสนับสนุนจากอาจารย์ชาวญี่ปุ่น Teruko Tatsumi อดีตผู้อำนวยการห้องสมุด และอดีตกรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศญี่ปุ่น(Japan Library Association)  ผู้บุกเบิกในการสร้างห้องสมุดที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกฝ่ายในชุมชนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนทุกแห่ง ศูนย์ผู้สูงอายุ ฯลฯ ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด นอกจากนี้ท่านยังเน้นการสร้างให้บรรณารักษ์มีความภูมิใจและสนุกไปด้วยกันกับงานพร้อมกับการรับฟังเสียงตอบรับจากประชาชนและชุมชน

Download โครงการ :
   


   


การสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๔๑ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการและโครงการพระราชดำริมากมายกว่า ๔,๔๔๗ โครงการที่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงจัดการประชุมเพื่อเตรียมงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี  ๒๕๖๐ เรื่อง สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้บรรณารักษ์ทั่วประเทศได้มีแนวทางจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดอย่างสมพระเกียรติ

Download โครงการ :


   


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0"

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อให้ห้องสมุดประเภทต่างๆ ผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รู้จักและมีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 และหัวข้อสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิธีการก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี

Download โครงการ :