ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 161-170 of 738 results.
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Sripatum Univeristy Chonburi Campus Library
สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่0
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Academic Resources and Information Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.sru.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://library.kmutnb.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Sripatum Univeristy Chonburi Campus Library
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.east.spu.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่79 ม.1 ถ.บางนาตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Academic Resources and Information Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สกอ.
เว็บไซต์http://library.srru.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่186 ม.1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ .เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Stang Mongkolsuk Library & Information Division
สังกัดคณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บไซต์http://stang.sc.mahidol.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์02-201-5714
แฟกซ์02-354-7144
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM & LC
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักหอสมุดกลาง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Central library
สังกัดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เว็บไซต์department.utcc.ac.th/library
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์02-697-6251-62
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เว็บไซต์www.hu.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอนจส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์0
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)The Office of Academic Resources and Information Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.arit.cmru.ac.th,http://library.uru.ac.th/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่27 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์55411096
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ หอสมุพดและ คลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Faculty of Medical Technolgoy Library
สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set