ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 741-750 of 759 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุดThe CULTIVATION Library
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)The CULTIVATION Library
สังกัดห้องสมุดเอกชน
เว็บไซต์https://readdi.ais.co.th/
ประเภทห้องสมุดอื่นๆ
ที่อยู่414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์020294290
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1
อื่น ๆ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Uttaradit Hospital Library
สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์http://www.uttaradit-hosp.go.th:81/utthosp/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่เลขที่ 38 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์055409999 ต่อ 1412-1413
แฟกซ์-
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 0 เล่ม
วารสาร จำนวน 0 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 0 ฉบับ
สื่อโสตทัศน์ จำนวน 0 แผ่น
สื่อออนไลน์ จำนวน 0 รายการ
ฐานข้อมูล จำนวน 1 เรื่อง
Online Databases (E-book/E-journal) จำนวน 0 แผ่น
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 0
นักวิชาการ/สารสนเทศ จำนวน 0
อื่น ๆ จำนวน 0
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Navamindradhiraj University Library
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์https://library.nmu.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่131/5 ถ.ขาว แขวงวชิร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1030
โทรศัพท์02-2416517
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 10,779 เล่ม
Online Databases (E-book/E-journal) จำนวน 16 แผ่น
e-Book จำนวน 0 ฐาน
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM & LC
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 3
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 3
อื่น ๆ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดตั้งห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขึ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัย ฯ
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)PCSHS Loei Library
สังกัดสพม.19 กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.pcshsloei.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่129 ม.5 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โทรศัพท์042877034
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Boromarajonani College of Nursing, Phrae
สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์http://49.231.238.169/library/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่319 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์054069615 ต่อ 242
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 13,000 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ
ฐานข้อมูล จำนวน 2 เรื่อง
e-Book จำนวน 62 ฐาน
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้/NLM
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสวรรคโลก
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=751
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่32/2 ถนนหน้าเมือง ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์055-641184
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 20,179 เล่ม
สื่อโสตทัศน์ จำนวน 5,506 แผ่น
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 2
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)King Prajadhipok's Institute Library
สังกัดรัฐสภา
เว็บไซต์https://kpi-lib.com/library/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 120 หมู่ 3 ชั้น 4 (ฝั่งทิศเหนือ) ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์021419670-3
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ก่อตั้งในช่วงปลายปี พ.ศ. 2542 ห้องสมุดใช้ระบบจัดหมวดหมู่ของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification) นอกจากนี้ยังมีระบบหมวดหมู่เฉพาะที่กำหนดขึ้นตามความเหมาะสม
Library Information
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Office of Academic Resources and Information Technology, Lampang Rajabhat University
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://www.lib.lpru.ac.th/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่119 หมู่ 9 ต ชมพู อ เมือง 1037 ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100
โทรศัพท์054-237-399
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองอุทัธานี จังหวัดอุทัยธานี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Chalermrajgumari Public Library at Mueanguthaithani
สังกัดกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์-
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่60/6 หมู่1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์056571143
แฟกซ์-
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 20,047 เล่ม
วารสาร จำนวน 1,160 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 2,190 ฉบับ
e-Book จำนวน 10 ฐาน
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 2
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1
อื่น ๆ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยความอุปถัมภ์ของวัดจันทาราม (ท่าซุง) เปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Uthai Thani Public Library
สังกัดกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์-
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดประชาชน
ที่อยู่ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์056571143
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 40,004 เล่ม
วารสาร จำนวน 50 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 1,820 ฉบับ
สื่อออนไลน์ จำนวน 200 รายการ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 2
อาจารย์/ครู จำนวน 1
อื่น ๆ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุดห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี แต่เดิมตั้งอยู่ที่ห้องแถวหน้าวัดหลวงราชาวาสอยู่ในความดูแลของศึกษานิเทศก์ กองการศึกษาผู้ใหญ่ (เดิมกองการศึกษาผู้ใหญ่ สังกัดในกรมสามัญศึกษา) ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารคุรุสัมมนาคารของจังหวัดอุทัยธานี