ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 741-743 of 743 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุดThe CULTIVATION Library
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)The CULTIVATION Library
สังกัดห้องสมุดเอกชน
เว็บไซต์https://readdi.ais.co.th/
ประเภทห้องสมุดอื่นๆ
ที่อยู่414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์020294290
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1
อื่น ๆ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Uttaradit Hospital Library
สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์http://www.uttaradit-hosp.go.th:81/utthosp/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่เลขที่ 38 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์055409999 ต่อ 1412-1413
แฟกซ์-
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 0 เล่ม
วารสาร จำนวน 0 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 0 ฉบับ
สื่อโสตทัศน์ จำนวน 0 แผ่น
สื่อออนไลน์ จำนวน 0 รายการ
ฐานข้อมูล จำนวน 1 เรื่อง
Online Databases (E-book/E-journal) จำนวน 0 แผ่น
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 0
นักวิชาการ/สารสนเทศ จำนวน 0
อื่น ๆ จำนวน 0
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Navamindradhiraj University Library
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์https://library.nmu.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่131/5 ถ.ขาว แขวงวชิร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1030
โทรศัพท์02-2416517
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 10,779 เล่ม
Online Databases (E-book/E-journal) จำนวน 16 แผ่น
e-Book จำนวน 0 ฐาน
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM & LC
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 3
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 3
อื่น ๆ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดตั้งห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขึ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัย ฯ