ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 741-745 of 745 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุดThe CULTIVATION Library
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)The CULTIVATION Library
สังกัดห้องสมุดเอกชน
เว็บไซต์https://readdi.ais.co.th/
ประเภทห้องสมุดอื่นๆ
ที่อยู่414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์020294290
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1
อื่น ๆ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Uttaradit Hospital Library
สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์http://www.uttaradit-hosp.go.th:81/utthosp/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่เลขที่ 38 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์055409999 ต่อ 1412-1413
แฟกซ์-
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 0 เล่ม
วารสาร จำนวน 0 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 0 ฉบับ
สื่อโสตทัศน์ จำนวน 0 แผ่น
สื่อออนไลน์ จำนวน 0 รายการ
ฐานข้อมูล จำนวน 1 เรื่อง
Online Databases (E-book/E-journal) จำนวน 0 แผ่น
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 0
นักวิชาการ/สารสนเทศ จำนวน 0
อื่น ๆ จำนวน 0
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Navamindradhiraj University Library
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์https://library.nmu.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่131/5 ถ.ขาว แขวงวชิร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1030
โทรศัพท์02-2416517
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 10,779 เล่ม
Online Databases (E-book/E-journal) จำนวน 16 แผ่น
e-Book จำนวน 0 ฐาน
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM & LC
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 3
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 3
อื่น ๆ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดตั้งห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขึ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัย ฯ
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)PCSHS Loei Library
สังกัดสพม.19 กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.pcshsloei.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียน
ที่อยู่129 ม.5 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โทรศัพท์042877034
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Boromarajonani College of Nursing, Phrae
สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์http://49.231.238.169/library/
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่319 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์054069615 ต่อ 242
แฟกซ์
ประเภทหนังสือหนังสือ จำนวน 13,000 เล่ม
หนังสือพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ
ฐานข้อมูล จำนวน 2 เรื่อง
e-Book จำนวน 62 ฐาน
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้/NLM
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1
ประวัติห้องสมุด