ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 741-741 of 741 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุดThe CULTIVATION Library
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)The CULTIVATION Library
สังกัดห้องสมุดเอกชน
เว็บไซต์https://readdi.ais.co.th/
ประเภทห้องสมุดอื่นๆ
ที่อยู่414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์020294290
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1
อื่น ๆ จำนวน 1
ประวัติห้องสมุด