ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ชบอ.)

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี