ศูนย์การเรียนรู้

ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ชบอ.)

ชมรมห้องสมุดเฉพาะ (ชพ.)

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี