ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
01 ก.ค. 2565การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดยุควิถีชีวิตใหม่ : ความร่วมมือ นวัตกรรม และบริการ (Library in New Normal: Collaboration, Innovation and Services) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 25641,6001,800
ปิดลงทะเบียน
05 ส.ค. 2565การประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 46 พุทธศักราช 2565 เรื่อง “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง : พระแม่แห่งแผ่นดิน”1,5001,700ลงทะเบียน