ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ชบอ.)
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
19 ธ.ค. 2565(onsite)โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2565 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เรื่อง “4 hearts for library : ใส่ใจ ได้ใจ เข้าใจ และรักษาใจ เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์งานห้องสมุด” 1,0000ลงทะเบียน
19 ธ.ค. 2565(online)โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2565 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เรื่อง “4 hearts for library : ใส่ใจ ได้ใจ เข้าใจ และรักษาใจ เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์งานห้องสมุด” 00ลงทะเบียน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
01 ก.ค. 2565การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดยุควิถีชีวิตใหม่ : ความร่วมมือ นวัตกรรม และบริการ (Library in New Normal: Collaboration, Innovation and Services) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 25641,6001,800
ปิดลงทะเบียน