ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
25 - 26 มี.ค. 2564การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดปัจจุบัน และบรรณารักษ์ในอนาคต และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.256300
ปิดลงทะเบียน