ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
21 ก.ค. 2566การประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 47 เรื่อง กิจกรรมมีชีวิต (Living Activity)1,5001,700
ปิดลงทะเบียน
29 ต.ค. - 29 พ.ย. 2566นำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ในการประชุมและการนำเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติ 1,5003,000
ปิดลงทะเบียน
29 พ.ย. 2566การประชุมและการนำเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดการศึกษาและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education Management and Library & Information Science Research for SDGs)โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร1,5001,800
ปิดลงทะเบียน