ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 11-20 of 760 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดค่ายริมขอบฟ้า
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดบริษัทริมขอบฟ้า บริษัทเมืองโบราณจำกัด
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่296/1 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์023234009 ต่อ 312
แฟกซ์23239240
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดกระทรวงกลาโหม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโม
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่ถนนสนามไชย เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)NCI Library
สังกัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์www.kmnci.com/km/doku
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่268/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์022026800 ต่อ 3200
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักราชเลขาธิการ
เว็บไซต์www.ohm.go.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์022207200 ต่อ 3132
แฟกซ์22207311
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดรัฐสภา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดรัฐสภา
เว็บไซต์www.parliament.go.th/library
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่ถ.อู่ทองใน อ.ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Bank of Thailand Library, Northeastern Region Office
สังกัดธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์www.bot.or.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่393 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่LC
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Library SPR
สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์www.lib.spr.co.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่43 ถ.อรรถกวี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5621-9888
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากรบรรณารักษ์ จำนวน 1
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 2
ประวัติห้องสมุด
Library Information
ชื่อห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เว็บไซต์www.artccenter.com
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่ถ.ราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์22244704
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดบริษัทสยามพิวรรธน์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Business Knowledge Hub
สังกัดบริษัทสยามพิวรรธน์
เว็บไซต์wwwsiampiwat.com
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดรัฐสภา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)The National Assembly Library of Thailand
สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เว็บไซต์www.parliament.go.th/library
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่ถ.อู่ทองใน เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set