ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 141-150 of 759 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุด
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.bcnn.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่219 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่219 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่111 ม.1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย นครพนม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Academic Resources Center, Nakhon Phanom University
สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.npu.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่167 ม.8 บ.เนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ .นครพนม 48000
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)library & learning resuurces center, The far eastern university
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์lib.feu.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่120 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้/NLM
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)academic resobrce center
สังกัดมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทบวงมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์www.lib.neu.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่199/19 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง จ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Academic Resources and Information Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://lib.vru.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่ 1 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ .คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรงุเทพมหานคร
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://lib.vru.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่153 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์0
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดงานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิค สมุทรปราการ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่336 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์23239080
แฟกซ์23239010
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set