ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
17 ธ.ค. 2564การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดปัจจุบัน และบรรณารักษ์ในอนาคต (Library Today Librarian Tomorrow) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.25631,6001,800ลงทะเบียน