F

โครงการ | แบบตอบรับ | แบบจองที่พัก

 

 

รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต

ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ห้องสมุดดีเด่นประจำปี พ.ศ.2557

 

รายชื่อสมาชิกตลอดชีพประจำปี 2557 | รายชื่อสมาชิกรายปี ประจำปี 2557

รายชื่อนิติบุคคลตลอดชีพประจำปี 2557

รายชื่อสมาชิกตลอดชีพประจำปี 2556 | รายชื่อสมาชิกรายปี ประจำปี 2556
   

Gone with the Wind

วิมานลอย (Gone with the Wind) โดย มาร์กาเร็ท มิทเชลล์

แปลโดย รอย โรจนานนท์ (ศ.พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต)

สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในราคาส่วนลดพิเศษ

โทร.027349022-3 มือถือ 0898939397 รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาเซียนที่น่าสนใจ

Link ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ
- วารสารห้องสมุด
- Facebook (English)
- Facebook (ไทย)
- Facebook ชมรมบรรณารักษ์ สถาบันอุดมศึกษา
- Facebook ชมรมห้องสมุดเฉพาะ
- Facebook ชมรมบรรณารักษ์นานาชาติ

ใบสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  (ใบบอกรับ/ใบสั่งซื้อ)
วารสารห้องสมุด
 (ใบบอกรับ/ใบสั่งซื้อ)
การเบิกค่าลงทะเบียน (กระทรวงการคลัง)
 
   

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-734-9022-3, 089-893-9397 โทรสาร 02-734-9021