สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รับสมัครผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ระยะเวลาสมัคร 15 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2557
รายละเอียด

การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 38 พุทธศักราช 2557 เรือง เปิดโลกห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน (Open the Library World to ASEAN Community) โดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น

รายละเอียดโครงการ | แบบตอบรับ | แบบสำรองห้องพัก| จดหมายเชิญ | แผนที่ | หนังสือกระทรวงการคลัง

 

SLGCon2014
PR งาน ชพ.26 เม.ย.57 ** เชิญสมาชิก ชพ. รดน้ำขอพร จาก อ. วิภาวรรณ มนุญปิจุ ** ชมรมห้องสมุดเฉพาะ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กำหนดจัดรดน้ำขอพร จาก อ. วิภาวรรณ , อ.ดรุณา, พี่พาณี ในงานสาระสังสรรค์ ครั้งที่ 1/2557 เรื่อง “30 ปี ชมรมห้องสมุดเฉพาะ : สานใจสายใยชาวห้องสมุด”ในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 เวลา 12.45 – 16.00 น ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ภายในวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ เลขที่ 19 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ รายละเอียดดูได้ที่ http://library.md.chula.ac.th/guide/slg-26apr57.pdf ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่https://docs.google.com/forms/d/1eALQNp7bvM6Ay54pdp1L41seFRpQvdXNyZk0qAY3QUY/viewform
ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
เรื่อง บุคคลที่ควรเชิดชูในฐานะผู้ทำความดีเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาห้องสมุด "รางวัลศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต" ประจำปี 2556
เรื่อง ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2556
เรื่่อง บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2556
เรื่อง ห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2556
KM2557
รายละเอียดโครงการ | แบบตอบรับ | จดหมายเชิญ
ขอความร่วมมืออนุมัติข้าราชการ /บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และ ประชุมวิชาการเรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า" (Library Development in Social lgnorism Age)
ในวันที่ 19-21 มี.ค. 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
หนังสือโครงการ |รายละเอียดโครงการ | หนังสือกระทรวงการคลัง | แบบตอบรับ |
แบบจองห้องพัก | แผนที่โรงแรม

Link ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ
- วารสารห้องสมุด
- Facebook (English)
- Facebook (ไทย)
- Facebook ชมรมบรรณารักษ์ สถาบันอุดมศึกษา
- Facebook ชมรมห้องสมุดเฉพาะ
- Facebook ชมรมห้องสมุดเฉพาะ
- Facebook ชมรมบรรณารักษ์นานาชาติ

ขอเชิญร่วมโครงการศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในประเทศออสเตรเลีย วันที่ 22-27 มี.ค. 2557
หนังสือ | โครงการ | กำหนดการ

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมมือกับ IFLA ช่วยพัฒนาสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 12-15 ม.ค. 2557

ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนร่วมกับโครงการอ่านล้านเล่มประเทศไทยจะจัดอบรมให้แก่
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนและผู้สนใจฟรีในหัวข้อ "Train The Leader To The Master Reader"
วันเสาร์ที่ 29 ม.ค. 2557 ณ ห้องประชุมพุทธคยา อัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 เวลา 10.00 - 15.00 น.

 

ข้อมูลย้อนหลังปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556]

 

 
 
 
ใบสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  (ใบบอกรับ/ใบสั่งซื้อ)
วารสารห้องสมุด
 (ใบบอกรับ/ใบสั่งซื้อ)
การเบิกค่าลงทะเบียน (กระทรวงการคลัง)
 
   

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-734-9022-3, 089-893-9397 โทรสาร 02-734-9021