ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 131-140 of 746 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดจินารัตน์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Chinarath Library
สังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดจิ๋ว บางซื้อ วิทยาลัย ดุริยางคศิลป์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Jiew Bangsue Music Library
สังกัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.music.mahidol.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธ มณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Stamford International University, Library
สังกัดมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
เว็บไซต์http://online.stamford.edu
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่1458 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ .เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Academic Resources and Information Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://aritc.pcru.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่83 ม.11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต .สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์056717153 ต่อ 2812
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.bcnn.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่ถ.สรงประภา เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทรศัพท์25655277
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์www.ipec.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่239 ถ.องค์การฯ สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต พัทลุง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)TSU Library Phatthalung
สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.lib.pt.tsu.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
โทรศัพท์074609600 ต่อ 12207
แฟกซ์74609619
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Payap University Library
สังกัดมหาวิทยาลัยพายัพ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://lib.payap.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์53241255
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้/NLM
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Academic Resources and Information Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www,rru.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set