ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 101-110 of 760 results.
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Kasetsart University Library
สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.libsrj.ku.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)library and tnformation conter
สังกัดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์www.dpu.ac.th/laie
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่110/1-4 ถ.ประชาชื่น หลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Academic Resources and Information Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.nrru.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.rmutp.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์02-665-3777
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทร เจดีย์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.,prasamutjd.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่143 ม.5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์24537847
แฟกซ์28195277
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Ministry of Education Library
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและอาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดงานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีสิงห์บุรี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่94/1 ม.1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
โทรศัพท์36510983
แฟกซ์36510982
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.htc.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่7 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์www.ipeat.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่39 ม.8 ถ.สายเอเชีย ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โทรศัพท์35866240
แฟกซ์35866203
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
Library Information
ชื่อห้องสมุดหอสมุดโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ที่อยู่782/34 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์
แฟกซ์
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set