Download Presentation ของวิทยากร

พิมพ์
ฮิต: 2830

Download

Presentation ของวิทยากร

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการ

เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0”

ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

ดร.ชวลิต โพธิ์นคร

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

นายสมใจ วิเศษทักษิณ

นายประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล

นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์

สรุปรวมโดยผู้ดำเนินรายการ