ตารางสัมมนา

พิมพ์
ฮิต: 3660

  

ลำดับที่ ชื่อโครงการ วันที่ สถานะ
1 โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2563 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ห้องสมุดกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จากวิสัยทัศน์ สู่แนวปฏิบัติ (SDG from Vision to Librarian Action)  18 ธ.ค. 2563   เปิด
2 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Strong Library in Innovative Society for Sustainable Development Goals) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562   11 - 16 ก.ย. 2563  ปิด
3 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อนาคตศึกษา...แรงบันดาลใจต่อนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ของผู้ทำงานในวิชาชีพสารสนเทศ” (Future Studies…Inspiration for innovation and design 27 พ.ย. 2563  เปิด