ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 9/2563 เรื่อง การสรรหาบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์ ประจําปี 2563

พิมพ์
ฮิต: 2124

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 9/2563
เรื่อง การสรรหาบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์ ประจําปี 2563