ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 5/2563 เรื่อง หน่วยงาน/บุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจำปี 2562

พิมพ์
ฮิต: 2776

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 5/2563
เรื่อง หน่วยงาน/บุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจำปี 2562