ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 10/2561 เรื่อง การสรรหาบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์

พิมพ์
ฮิต: 3557

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 10/2561
เรื่อง การสรรหาบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์