ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 7/2561 เรื่อง บุคคลผู้ได้รับทุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม IFLA ครั้งที่ 84

พิมพ์
ฮิต: 1999

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 7/2561
เรื่อง บุคคลผู้ได้รับทุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม IFLA ครั้งที่ 84