ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ ๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง การสรรหาบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐

พิมพ์
ฮิต: 2756

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ ๑๓/๒๕๖๐
เรื่อง การสรรหาบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐

 

แบบเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์