เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

ช่องทางการสมัครสมาชิก

  ช่องทางที่ 1  (ช่องทางหลัก)  สมัครสมาชิกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ "คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก" หรือ

 

  ช่องทางที่ 2  ดาวน์โหลดใบสมัครมากรอกข้อมูล และส่งให้ทางสมาคมฯ "ดาวน์โหลดใบสมัครกรอกข้อมูล..."

 

อัตราค่าสมัครสมาชิก

ประเภทสมาชิก

อัตราค่าสมัครสมาชิก (บาท)

สามัญ บุคคลตลอดชีพ

2,000

สามัญ บุคคลรายปี

500

วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ

2,500

วิสามัญ บุคคลรายปี

300

นิติบุคคล รายปี

1,200

 

การชำระเงิน

      ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคลองจั่น

      ชื่อบัญชี     สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ-ธุรกิจ

      เลขที่บัญชี  113-221-984-8

 

หมายเหตุ

      1.  กรณีสมัครผ่านช่องทางที่ 1 (ช่องทางหลัก)  กรุณาแนบไฟล์หลักฐานแจ้งการชำระเงินส่งกลับมาที่สมาคมฯ ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์

          กรณีสมัครผ่านช่องทางที่ 2  กรุณาส่งหลักฐานแจ้งการชำระเงินกลับมาที่สมาคมฯ  ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ทางไลน์สมาคมฯ Line ID : tla2497

      2.  หากสมัครในนามหน่วยงาน กรุณาใส่ชื่อบรรณารักษ์ หรือบุคคลสำหรับติดต่อกับสมาคมห้องสมุดฯ

      3.  หากสมัครในนามบุคคลกรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหากสมัครในนามนิติบุคคลกรุณากรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เนื่องจากหากไม่กรอก ทางสำนักงานฯจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไม่ได้

      4.  สมาชิกที่เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ย้ายที่อยู่หรือสำนักงาน หรือย้ายสังกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานสมาคมฯ ทราบ

      5.  หากต้องการเป็นสมาชิกชมรมที่ 2 หรือมากกว่า ชำระค่าเพิ่มในอัตราปีละ 100 บาท ตลอดชีพ 600 บาท

 

สิทธิพิเศษของสมาชิก

      1.  ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ สิ่งพิมพ์ของสมาคมฯ ได้แก่ วารสารห้องสมุด

      2.  ได้รับส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่จัดโดยสมาคมฯ และชมรมในสังกัด

      3.  ได้รับบริการต่าง ๆ จากสมาคมฯ เช่น การให้คำปรึกษาและแนะนำ การจัดตั้งและพัฒนาห้องสมุด

      4.  มีส่วนร่วมในการบริหารสมาคมฯ การพัฒนาวิชาชีพ และบริการทางวิชาการแก่สังคม อันแสดงถึงความรู้ความสามารถของท่าน

      5.  ได้รับส่วนลดในการจัดซื้อเอกสารสิ่งพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ของสมาคมฯ ในราคาพิเศษ

      6.  ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการการประกวดห้องสมุดดีเด่น และบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์

 

คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ                                                                  

      1.  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

      2.  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น และสอนหรือเคยสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามปี

 

คุณสมบัติของสมาชิกวิสามัญ

1.  เป็นหรือเคยเป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด 

2.  เป็นนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

3.  เป็นผู้สนใจเกี่ยวกับห้องสมุด กิจการในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือสารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ

 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 (ระหว่างถนนศรีบูรพา 8-9) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-736-7838, 089-893-9397
โทรสาร : 02-734-9021
ID Line : tla2497

{source}<