รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 37 (เมษายน 2560 - มีนาคม 2562)

พิมพ์
ฮิต: 10845

 

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ชุดที่ 37 (เมษายน 2560 – มีนาคม 2562)