เอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมวิชาการและศึกษาดูงานการพัฒนาห้องสมุด และมาตรฐานบุคลากรวิชาชีพ ประเทศฟิลิปปินส์

ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

Download เอกสาร

บันทึกเรียนเชิญ

รายละเอียดและกำหนดการ

แบบฟอร์มลงทะเบียน PDF

 

 Copyright 2016 - IGENCO