วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2556 IFLA Satellite Meeting in BangkokCopyright 2016 - IGENCO