ขอเชิญลงทะเบียนการประชุมทางวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ
เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด
(New Library’s  roles in open education era) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

 

รายละเอียดการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 

แบบตอบรับการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

แบบฟอร์มการจองห้องพัก โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯCopyright 2016 - IGENCO