การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
เรื่อง “ความท้าทายของวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ” (Challenges Librarians and informationists are Facing)

 

รายละเอียดโครงการ (มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่) และแบบตอบรับ

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

 Copyright 2016 - IGENCO