ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 10/2563 เรื่อง การสรรหาผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจําปี 2563

Print
Hits: 2052

 

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 10/2563

เรื่อง การสรรหาผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจําปี 2563