ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 7/2563
เรื่อง ประกาศเลื่อนการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562

 Copyright 2016 - IGENCO