ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 2/2562
เรื่อง ผู้อุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2561

 Copyright 2016 - IGENCO