กรุณาคลิกที่แบนเนอร์ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 10/2561 เรื่อง การสรรหาบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์

 

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 11/2561 เรื่อง การสรรหาผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด

 

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 12/2561 เรื่อง การประกวดห้องสมุดดีเด่น

 

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 13/2561 เรื่อง รางวัลยอดนักอ่าน (The Best Reader Award)

 Copyright 2016 - IGENCO