ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 13/2561
เรื่อง รางวัลยอดนักอ่าน (The Best Reader Award)Copyright 2016 - IGENCO