Date

12 Dec. 2018

Location

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

Remaining

70

Speakers

About

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางและเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 (New trends and technologies of Digital Library System in response to Thailand 4.0)

หลักการและเหตุผล
     การเปลี่ยนแปลงห้องสมุดไปสู่ห้องสมุดยุคดิจิทัล ทาให้ผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีห้องสมุดต้องคานึงถึงในการเข้าถึงเนื้อหา การมีส่วนร่วมและสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือแต่ละเล่มได้ การแสดงหนังสือที่คล้ายหรือมีเนื้อหาเกี่ยวข้อง และส่วนเชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแนะนาหนังสือต่อแก่บุคคลอื่น ๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต การบริการรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมออนไลน์หลายรูปแบบ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็นในการรับมือกับการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีโดยเฉพาะห้องสมุดดิจิทัล การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการในห้องสมุดและผู้บริหารระบบเทคโนโลยีห้องสมุดของห้องสมุด จึงร่วมกับบริษัท Futurenuri แห่งประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สาหรับห้องสมุดชั้นนาประเภทต่าง ๆ ในประเทศเกาหลี จานวนกว่า 500 แห่ง ได้แก่ Yonsei University, National assembly library of Korea, Spring Court Library, Seoul Metropolitan Library และประเทศเพื่อนบ้านอีก 7 ประเทศ จานวนกว่า 20 แห่ง ได้แก่ เวียตนาม มองโกเลีย อุชเบกิสถาน โรมาเนีย โคลัมเบีย คาทัสถาน และ เกาหลีหนือ ที่ได้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไปใช้ในหอสมุดแห่งชาติ โดยบูรณาการระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล การสืบค้นและบริการเสริมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหาร บรรณารักษ์ และผู้ดูแลระบบห้องสมุดดิจิทัล ตลอดจนผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบพัฒนาการและแนวโน้มใหม่ ๆ อีกก้าวหนึ่งของวงการวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Rates

01 Nov. 2018 - 21 Dec. 2018 สามัญ บุคคลตลอดชีพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สามัญ บุคคลรายปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วิสามัญ บุคคลรายปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นิติบุคคล ตลอดชีพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นิติบุคคล รายปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
Regular ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
Bank Account ชื่อบัญชี (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ-ธุรกิจ)
Bank บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองจั่น
Account No. 113-221-9848

Register

         
    

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,pdf ขนาดไม่เกิน 2MB

Participant List

กรุณาระบุทั้งชื่อและนามสกุลของผู้ลงทะเบียน หรือ เบอร์โทรติดต่อที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนครับ

 

Q
กรณีลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดและต้องแก้ไขอย่างไร?

A

สาเหตุ: ส่วนใหญ่จะเกิดจากการระบุชื่ออีเมล์ผิด ทำให้ระบบไม่สามารถส่งอีเมล์ได้

แนวทางแก้ไข: ให้ส่งอีเมล์มาแจ้งที่แอดมิน ที่  tla2497@yahoo.com  เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

Q
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถไปรับได้ที่ใด?

A

ผู้เข้าอบรมสามารถไปขอรับใบเสร็จรับเงินได้โดยขอให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือจะขอรับหน้างาน ในวันที่มีการอบรมค่ะ

Q
กรณีที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้าอบรม สามารถทำอย่างไร?

A

สามารถทำได้โดยการแจ้ง 'ยกเลิก' ชื่อของผู้เข้าอบรมท่านนั้นๆ และแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมท่านใหม่ เข้ามาที่อีเมล์  tla2497@yahoo.com

Q
หากมีความประสงค์ไม่ต้องการที่จะเข้าอบรมหรือขอยกเลิก จะสามารถขอคืนเงินค่าเข้าอบรมได้หรือไม่?

A

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าวค่ะ

ลิขสิทธิ์ @ 2016 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
e-mail : tla2497@yahoo.com
Develop by IGENCO Co., Ltd.