ประวัติ

ชมรมห้องสมุดเฉพาะจัดตั้งขึ้น เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2524 จากการประชุมสามัญ ประจำปีของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ตามมติที่ประชุมกลุ่มย่อยชมรมห้องสมุด เฉพาะ สมควรให้มีการจัดตั้งชมรมห้องสมุดเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ บรรณารักษ์และผู้ที่อยู่ในวงการห้องสมุดเฉพาะ ได้มีฌอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิด เห็น และประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งที่ประชุมได้คัดเลือกบุคคลจำนวน 7 คน จาก หลากหลายหน่วยงานเป็นคณะทำงานชั่วคราว เพื่อดำเนินการจัดตั้งชมรมห้องสมุดเฉพาะ และจัดทำร่างข้อบังคับของชมรมฯ
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2525 คณะทำงานชั่วคราวได้นำเสนอร่าง "ข้อบังคับชมรมห้องสมุด เฉพาะ พ.ศ. 2526" เสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2525 ของสมาคมห้องสมุด แห่งประเทศไทย เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและยอมรับร่างข้อบังคับฯ แล้วทำกาคัดเลือก คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเฉพาะ ประจำปี พ.ศ. 2526-2527 ได้กรรมการ จำนวน 15 คน

คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเฉพาะ

คณะทำงานร่างข้อบังคุบของชมรมห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2526
1. นางสาวมารศรี ศิวรักษ์ ห้องสมุดธนาคารกรุงเทพ จำกัด
2. นางสิริมา ศรีสมวงศ์ ห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ ธนาคารแห่งประเทสไทย
3. นางสาวพูนสิน หัสดี สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
4. นางสาววัลภา นาคบรรพ์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. นายประจักษ์ คล้ายเนียม กรมโยธาธิการ
6. นางสาววัชรี รัตนโกศล กระทรวงศึกษาธิการ
7. นางสาวอาภรณ์ วิชัยดิษฐ์ กรมการปกครอง

มาตรฐาน

 

-

 

 

 

ข้อบังคับ

 

-

 

 

 

ติดต่อชมรม

 

-

 

 

 

ข่าวชมรมCopyright 2016 - IGENCO