ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดรางวัลยอดนักอ่าน (The Best Reader Award)

การสมัครเข้าร่วมโครงการ “รางวัลยอดนักอ่าน” ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม - เดือนพฤศจิกายน 2559 โดยให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและส่งผลการอ่านภายในเดือนธันวาคม 2559 โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยจะพิจารณาตัดสินผลงาน และประกาศผลในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือนมีนาคม 2560

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก “รางวัลยอดนักอ่าน”

1. บุคคลที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม - เดือนพฤศจิกายน 2559

2. บุคคลที่สมัครดำเนินการอ่านหนังสือที่สมาคมห้องสมุดฯ เสนอแนะ หรืออ่านหนังสือที่สนใจ

3. ส่งแบบรายงานข้อมูลจากการอ่าน นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือที่อ่าน อาทิ ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการอ่าน การประยุกต์ใช้และ/หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการอ่าน โดยแบบรายงานผลการอ่านจะต้องมีผู้รับรอง ได้แก่ ครูบรรณารักษ์ บรรณารักษ์ห้องสมุด ผู้ปกครอง ภายในเดือนธันวาคม 2559

4. คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อมูลที่นำเสนอ เพื่อตัดสินรางวัลยอดนักอ่านประเภทต่าง ๆ ได้แก่

1) ประเภทเยาวชน/นักเรียน 

2) ประเภทนิสิต/นักศึกษา

3) ประเภทอาจารย์ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร

4) ประเภทประชาชนทั่วไป

5) ประเภทผู้เกษียณการทำงาน

 

 

 Copyright 2016 - IGENCO