เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2560
ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา
เรื่องศักยภาพบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดและสังคม
(Promising Librarians for the Betterment of Libraries and the Society)

 Copyright 2016 - IGENCO