โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2560
ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา
เรื่องศักยภาพบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดและสังคม
(Promising Librarians for the Betterment of Libraries and the Society)

 

ดาวโหลดหนังสือเชิญโครงการกำหนดการได้ที่

http://library.md.chula.ac.th/guide/alg60.pdf

 

เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2560

 


Copyright 2016 - IGENCO